Technologická agentura ČR, jejíž dotační programy jsou zaměřeny zejména na výzkum, vývoj a inovace, zveřejnila harmonogram pro rok 2020. Podívejte se jaké dotační příležitosti vám může přinést.

Doprava 2020+

Dotace na výzkum, vývoj a inovace v technologiích a službách v oblastech dopravy. 

Podporované aktivity:
Podpora je určena projektům kupříkladu v oblasti zvýšení kvality dopravních systémů a sítí, zvýšení účinnosti stávajících pohonných jednotek dopravních prostředků a hledání hybridních a kombinovaných pohonů, dopravní obslužnosti regionů, či zvýšení bezpečnosti provozu pomocí rychlého uplatnění inteligentních dopravních systémů, zajištění spolehlivosti dopravních prostředků asystémů „safety“, ale také odolnosti infrastruktury ve smyslu odolnosti vůči přírodním vlivům atd.

Žadatelé:
podniky, výzkumné organizace a organizační složky státu z celé ČR včetně Prahy

Výše dotace:
až 100 % dle žadatele a typu záměru

Prostředí pro život

Dotace na výzkum, vývoj a inovace cílené na zlepšení životního prostředí.

Podporované aktivity:
Podpora je určena projektům kupříkladu v oblasti energetických úspor, nízkoemisních technologií či efektivního využití materiálů. Projekty aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací přímo cílené na životní prostředí.

Žadatelé:
podniky, výzkumné organizace a jakékoliv organizace vyvíjející činnost v podporovaných oblastech z celé ČR včetně Prahy

Výše dotace: 
až 100 % dle žadatele a typu záměru

Trend (Lídři a nováčci)

Dotace na rozšíření automatizace a robotizace a využití digitálních technologií.

Podporované aktivity:
Projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, které prokáží vazbu na technologické znalostní domény, v souladu s principy inteligentní specializace rozvíjené především v relevantních aplikačních odvětvích ekonomické specializace ČR s preferovaným zohledněním principů iniciativy Průmysl 4.0. Podpora bude směřovat do následujících technologických oblastí:

Výrobní technologie:

 • Pokročilé výrobní technologie
 • pokročilé materiály
 • nanotechnologie
 • průmyslové biotechnologie

Digitální technologie:

 • mikro- a nanoelektronika
 • fotonika
 • umělá inteligence

Kybernetické technologie:

 • zabezpečení a konektivita

Žadatelé:
podniky a výzkumné organizace z celé ČR včetně Prahy

Výše dotace: 
až 90 % dle žadatele a typu záměru

Éta

Dotace na výzkumný projekt se zapojením společenských a humanitních věd.

Podporované aktivity:
Projekt aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, v rámci kterého budou zapojeny společenské a humanitní vědy a jehož potencionální výsledky jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny.

Příklady projektů:

 • Vývoj interaktivní databáze designérů jako nástroje pro zvýšení dostupnosti inovací prostřednictvím designu
 • Responzivní webová aplikace pro podporu tvorby kvalitního obsahu na sociálních sítích
 • Softwarové prostředky usnadňující komunikaci osob se zdravotním znevýhodněním
 • Výzkum nových postupů a technik pro aplikaci principů oběhového hospodářství v oblasti odpadních plastů
 • Vývoj specializovaného softwaru pro měření daňové zátěže a jeho aplikace v podnikatelské sféře

Žadatelé:
podniky a výzkumné organizace z celé ČR včetně Prahy

Výše dotace:
až 100 % dle žadatele a typu záměru

Théta

Dotace na výzkumný projekt v oblasti energetiky s  uplatněním v praxi.

Podporované aktivity:

 • projekty ve veřejném zájmu (v oblasti spolehlivosti a technologického rozvoje jaderných zařízení, energetické regulace a v dalších relevantních oblastech odvětví energetiky, jako například podpora výzkumu celospolečenských dopadů v oblasti regulace a cenotvorby v energetice)
 • nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi (například technologie a systémové prvky v oblasti zvyšování účinnosti a spolehlivosti systémů výroby, přenosu a distribuce energie, technologické a systémové prvky chytrých sítí, demonstrační prvky a technologie integrující sektory hospodaření s energií v souladu s konceptem chytrých měst s důrazem na účinnost užití energie, technologie související s akumulací energie a další)
 • projekty dlouhodobých technologických perspektiv (podpora systémových energetických řešení)

Žadatelé:
podniky a výzkumné organizace z celé ČR včetně Prahy

Výše dotace:
až 100 % dle žadatele a typu záměru

Zéta

Dotace na výzkumný projekt se zapojením studentů a mladých vědců.

Podporované aktivity:

Projekt, jehož výsledek bude mít potenciál uplatnění v nových produktech, výrobních postupech či službách. Projekt předpokládá dosažení alespoň jednoho z následujících druhů výsledků: průmyslový vzor, užitný vzor, prototyp, funkční vzorek, výsledky promítnuté do právních předpisů a norem, výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy, léčebný postup, památkový postup, specializovaná mapa s odborným obsahem, certifikovaná metodika, metodiky schválené příslušným orgánem státní správy, do jehož kompetence daná problematika spadá, metodiky a postupy akreditované oprávněným orgánem, souhrnná výzkumná zpráva, software, ostatní výsledky.

Žadatelé:
podniky a výzkumné organizace z celé ČR včetně Prahy

Výše dotace:
až 100 % dle žadatele a typu záměru

Zaujal Vás článek a chcete získat dotaci? Kontaktujte nás!