Vážení obchodní přátelé, jelikož ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá, připravili jsem pro Vás dokumenty, kterými se řídíme.

Pokud jste našim zákazníkem, odběratelem novinek formou e-mailu, nebo návštěvníkem internetových stránek, svěřujete nám své osobní údaje.  My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, se zásadami ochrany osobních údajů a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).


Zásady ochrany osobních údajů


Zásady ochrany osobních údajů

I. Obsah a účel dokumentu

 1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany a zpracování osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek www.nda.cz a www.narodnidotace.cz, našimi klienty a zájemci o naše služby.
 2. Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás (subjekty údajů – fyzické osoby) s vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno. Vzhledem k tomu, že většinu našich klientů tvoří osoby právnické, pak pro úplnost uvádíme, že ochrana osobních údajů se týká pouze případných fyzických osob, které tyto právnické osoby zastupují a například v rámci komunikace nám sdělí své jméno, příjmení a další osobní údaje. Pravidla uvedená v tomto dokumentu se tedy nevztahují na údaje týkající se pouze právnických osob. Přesto i s takovými údaji nakládáme s maximální pečlivostí a věnujeme jejich ochraně velkou pozornost.
 3. Vážíme si Vaší důvěry, se kterou nám své osobní údaje poskytujete. Při nakládání s poskytnutými údaji postupujeme podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupilo v účinnost 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. Kliknutím na číslo nařízení v předchozí větě se dostane přímo na text tohoto předpisu a najdete tam i přesná znění právních ustanovení, na které v tomto textu níže odkazujeme.
 4. Obsah, který v tomto dokumentu naleznete:

I. Obsah a účel dokumentu
II. Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat
III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme
IV. K jakým účelům údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje
V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám
VI. Informace o vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů
VII. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

II. Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat

ND agentura s.r.o.
IČ: 06424538
Se sídlem nám. T.G. Masaryka 1281, 760 01 Zlín
Zapsaná ve veřejném rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp.zn. C 102015
Kontaktní e-mail: email@nda.cz
Kontaktní telefon: +420 733 222 022
(dále jen „Správce“)

III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

Zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů vyplněním některého z formulářů na webových stránkách, uvedením údajů, poskytnutí údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv (tj. včetně vyplňování žádostí o dotaci a její administraci), při osobním kontaktu nebo naší vzájemné telefonické, e-mailové nebo jinými prostředky učiněné komunikaci.

Zpracováváme i údaje zjištěné z veřejných rejstříků (zejména pro uvedení či kontrolu vašich identifikačních údajů do smluv).

Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s vaším souhlasem.

Údaje nám poskytujete zásadně dobrovolně. Nutno však upozornit, že bez poskytnutí konkrétních osobních údajů vyžadovaných právními předpisy nebo povahou námi poskytovaných služeb bychom nebyli schopni požadované služby poskytnout.

Osobní údaje mohou spadat do kategorie „běžných osobních údajů“ anebo může jít o zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.

A. Běžné osobní údaje, které zpracováváme:
Jméno, příjmení, titul, název/firma právnické osoby (tj. i obce), za kterou jednáte, e-mail, telefon. V případě, že byste přímo jako fyzická osoba byli zájemcem o naše služby nebo naším klientem (žadatelem o dotaci), budeme zpracovávat i další údaje, které nám poskytnete: adresa, datum narození, rodné číslo, IČ, informace o objednaných a poskytnutých službách a údaje uvedené v souvislosti s uzavíráním a plněním smlouvy a uvedené v naší vzájemné komunikaci. Zpracováváme i cookies. Podrobnosti o zpracování cookies se dočtete v samostatném dokumentu.

B. Zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé“ osobní údaje), které zpracováváme:

Nezpracováváme žádné zvláštní kategorie osobních údajů.

IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje

A. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností
Abychom s vámi mohli (jako se zástupcem právnické osoby) jednat o uzavření smlouvy, uzavřít smlouvu a plnit naše povinnosti z uzavřené smlouvy, zpracováváme tyto běžné osobní údaje: Jméno, příjmení, titul, název/firma právnické osoby (tj. i obce), za kterou jednáte, e-mail, telefon. Tytéž údaje (vyplníte-li je ve formuláři na našich webových stránkách pro položení dotazu) budeme zpracovávat za účelem zodpovězení Vašeho dotazu.

Pokud byste přímo jako fyzická osoba byli zájemcem o naše služby, pak za účelem jednání o uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností budeme kromě údajů uvedených v předchozím odstavci zpracovávat i další údaje, které nám za tímto účelem poskytnete: adresa, datum narození, rodné číslo, IČ, informace o objednaných a poskytnutých službách a údaje uvedené v souvislosti s uzavíráním a plněním smlouvy a uvedené v naší vzájemné komunikaci. Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi, resp. zodpovězení dotazu, pokud nám jej sami položíte. K tomuto účelu osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi a pro zodpovězení dotazu. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.

B. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů
Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví a dle právních předpisů upravujících předmětné dotace, zpracováváme tyto údaje: U fyzických osob zastupujících naše klienty – právnické osoby uchováváme jméno a příjmení a označení zastupované právnické osoby na účetních a daňových dokladech a dokumentech archivovaných dle předpisů o předmětné dotaci. V případě klientů – fyzických osob pak uchováváme i jejich další osobní údaje, které jsou na takových dokumentech uvedené. Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.

C. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby
Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto vás informujeme o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracováváme:

  • Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu 10 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace. Osobní údaje, které nám poskytnete za účelem zodpovězení dotazu, uchováváme 10 let od zodpovězení dotazu.
  • Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání obchodních sdělení (newsletteru) budeme zpracovávat kontaktní e-mail poskytnutý klientem a jméno a příjmení klienta nebo jeho zástupce, jde-li o právnickou osobu.Zasílání obchodních sdělení na váš mail (odběr newsletteru) můžete vždy jednoduchým způsobem ukončit kliknutím na odkaz v mailu uvedený. Pro tento účet budeme osobní údaje zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu a 10 let poté, resp. do okamžiku odhlášení z odběru newsletteru, pokud by k němu před uplynutím uvedené lhůty.

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, a to ani na základě profilování.

V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Se zpracovateli máme uzavřené písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby vaše údaje zůstaly v bezpečí. Jedná se o následující zpracovatele:

 • Provozovatel aplikace Caflou (ve které ukládáme databáze klientů, projektů, objednávek, faktur a související dokumentace), společnost Petr Macek & Co. s.r.o., IČ: 04075081 (podrobnosti v informacích k GDPR na stránkách společnosti)
 • Poskytovatel mailingových služeb (pro rozesílání newsletteru), společnost SmartSelling a.s. (podrobnosti v Obchodních podmínkách na stránkách společnosti)
 • S povinnostmi v oblasti účetnictví nám pomáhá externí účetní společnost Simpa, spol. s r.o. (IČO 60751223). S touto společností máme uzavřenou zpracovatelskou smlouvu.

Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům nebo poskytovatelům dotace, pokud nám takovou povinnost ukládá obecně závazný právní předpis nebo to vyplývá z podmínek příslušného dotačního titulu (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

VI. Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

A. Právo na přístup k osobním údajům

Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

B. Právo na opravu osobních údajů

Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).

C. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

D. Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

E. Právo na přenositelnost údajů

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

F. Právo vznést námitku

V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

G. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz

VII. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat na e-mailu email@nda.cz. Zprávou na tento mail nebo zasláním písemného požadavku na naši adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit vaše práva, o kterých píšeme v článku VI. Jen si dovolujeme upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo vámi, vás můžeme poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách www.nda.cz.
Toto znění je účinné od 1.1. 2022.

 

Zásady používání cookies

Úvodní informace o cookies

Cookies jsou malé textové soubory ukládané do vašeho počítače nebo mobilního zařízení při návštěvě internetových stránek. Napomáhají pamatovat si vaše aktivity a preference po určitou dobu, abyste je nemuseli znovu vkládat, když se na stránky vracíte nebo přecházíte ze stránky na stránku. Informace jsou využívány pro účely optimalizace poskytovaných služeb prostřednictvím těchto webových stránek, včetně podstránek a odkazů. Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče.

Při každé další návštěvě stránek pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládá se do nich identifikátor návštěvníka, čas a zdroj návštěvy a další informace jako uživatelské předvolby apod. Technicky jde o sérii kódů, podle kterých prohlížeč shromažďuje a následně odesílá informace o našem chování zpět na příslušný server.

Cookies mimo jiné obsahují informaci o tom, jak dlouho je má prohlížeč uchovávat (od jednorázových až po několikaleté). Nejsou přímo vázány na vaše jméno ani e-mailovou adresu, často ale obsahují vaše přihlašovací údaje do systému. Jsou společné pro jednu instalaci prohlížeče.

Správce osobních údajů, společnost ND agentura s.r.o., se sídlem nám. T. G. Masaryka 1281, 760 01 Zlín, IČO 06424538, jakožto provozovatel internetových stránek  narodnidotace.cz užívá na těchto stránkách soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

 • měření návštěvnosti internetových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
 • fungování webových stránek;
 • přizpůsobení reklamy na míru a jejímu cílení, pokud jste k tomu udělili souhlas.

Sběr cookies za účelem měření návštěvnosti a vytváření statistik může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče, případně odmítnutí souhlasu, nebo změna předvoleb v “cookies liště” webových stránek narodnidotace.cz.

Internetové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné změnit individuální nastavení v “cookies liště” stránek narodnidotace.cz v rámci nastavení souhlasu. Dále je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním emailu na adresu email@nda.cz. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 • službou Google Analytics, provozovanou společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány službami v souladu s jejich podmínkami:

Využívání souborů cookies jde upravit nebo omezit, například takto:

Vymazání – cookies můžete vymazat ve vašem prohlížeči – zpravidla bývá umístěno v „Historii“ navštívených stránek.

Blokování cookies – prohlížeče umožňují umísťování cookies na váš počítač zablokovat. V takovém případě bude ale funkcionalita těchto stránek omezena. Informace o nastavení ukládání souborů cookies ve vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče.

Nastavení souhlasu přímo na stránkách narodnidotace.cz – v přílušné “cookies liště” můžete personalizovat Vaše nastavení souhlasu se sběrem cookies.

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách www.nda.cz.
Toto znění je účinné od 1.1. 2022.

© 2022 ND agentura s.r.o /  Ochrana osobních údajů – GDPR