V novém programovém období dotací EU 2021 – 2027 se můžete opět těšit na Integrovaný regionální operační program, známý především pod zkráceným označením IROP. Na program je prozatím alokováno 76 mld. Kč. Finance budou rozděleny do výzev v pěti prioritních oblastech. Operační program bude opět směřovat primárně k podpoře veřejné správy, tedy krajů, obcí, měst a částečně i neziskových organizací a státu. Objeví se však také nová témata jako jsou regenerace veřejných prostranství nebo veřejná infrastruktura pro cestovní ruch.

Jaké jsou priority IROP pro nové období?

Celkem je připraveno pět prioritních oblastí:

 1. Zlepšení výkonů veřejné správy s alokací cca 17 mld. Kč– výzvy budou zaměřeny na oblast digitalizace. Důraz bude kladen na podporu kyberbezpečnosti (zejména v nemocnicích a úřadech), systémů eGovernmentu či automatického zpracování digitálních dat.
 2. Rozvoj městské mobility, revitalizace města a obcí, ochrana obyvatelstva– tato oblast bude zahrnovat podporu dobíjecí infrastruktury (především pro hromadnou dopravu, ale bude možné financovat například i parkoviště s dobíjecí stanicí v obci). Aktivity jako například rekonstrukce osvětlení bude možné realizovat společně v rámci jednom projektu na rekonstrukci komunikace.
 3. Rozvoj dopravní infrastruktury s alokací cca 13 mld. Kč – do podpory již budou zahrnuty pouze silnice druhých tříd a obecně půjde tímto směrem méně peněz. Měly by vzniknout regionální akční plány v krajích věnující se modernizaci a rekonstrukci silnic. Podle nich by mělo následně dojít k rozdělení peněz mezi kraji.
 4. Zlepšení dostupnosti a kvality sociálních služeb, vzdělávací infrastruktury a kulturního dědictví
  • Zdravotnictví s alokací cca 11 mld. Kč – podpora zaměřená na urgentní příjmy, integrovaná péče (nově také gerontologie a paliativní péče), rozvoj kapacit zdravotních ústavů a krajských hygienických stanic. Financováno bude pořízení přístrojů nebo rekonstrukce/stavba budov.
  • Sociální službys alokací cca 11 mld. Kč – kolem 20 % bude alokováno na podporu sociální bydlení a zbytek financí poputuje na podporu sociálních služeb (jejich deinstitucionalizace).
  • Vzděláváns alokací cca 17 mld. Kč – dotace na rozvoj vzdělávací infrastruktury (MŠ – kapacity a kvalita prostor, ZŠ – odborné učebny, školní družiny a kluby, SŠ – odborné učebny). Podpora půjde také směrem k neformálnímu celoživotnímu učení a školským poradenským zařízením.
  • Kultura– podpora národních kulturních památek či také památek UNESCO (i těch, co jsou na kandidátní listině).
 5. Komunitně vedený místní rozvoj– ITI, místní akční skupiny

Podporované záměry v rámci dotačních výzev

Priorita 1 – Zlepšení výkonu veřejné správy

Elektronizace vybraných služeb veřejné správy

 • eEducation
 • eCulture
 • eHealth
 • eInclusion
 • eJustice
 • eProcurement
 • eTourism
 • Elektronizace agend stavebního práva aj.

Příklad: Digitalizace stavebního řízení – kompletní elektronické podání a řízení, standardizované formáty projektových dokumentací, jednotné podklady, přístup k detailům jednotlivých řízení

Elektronická identita

Příklad: Rozvoj a aplikace elektronické identity občanů a firem pro použití v elektronických službách veřejné správy

Rozšíření propojeného datového fondu

Příklad: Pořízení prostorových dat a dalších datových fondů agendových informačních systémů

eGovernment cloud

Příklad:

 • Vybudování státního datového centra
 • služby na úrovni SW platforem (databáze, webové servery – např. jednotný web pro všechny obce)
 • služby na úrovni aplikací (např. jednotný email pro celý stát gov.cz)

Automatizace zpracování digitálních dat (robotizace)

Příklad:

 • automatické pořizování snímků aut překračujících rychlost v obci
 • automatické rozesílání pokut bez účasti úředníka

Portály obcí a krajů

Příklad: Portál obce umožňující občanovi vést si svůj profil občana obce, veškerá podání vůči obci na jednom místě, provázanost s Portálem občana

Metropolitní, krajské a další neveřejné sítě veřejné správy

Příklad: Rozvoj neveřejných optických sítí – propojení veřejných institucí (např. úřadů, nemocnic a škol)

Kybernetická bezpečnost

Příklad: Komplexní zabezpečení nemocnice

 • fyzická ochrana serverů
 • antivirus
 • systém pro sledování síťového provozu
 • filtrování komunikace zvenčí či zevnitř
 • ověřování identity uživatelů
 • šifrovací prostředky

Priorita 2 – Rozvoj městské mobility, zelená infrastruktura měst a obcí, ochrana obyvatelstva

Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu

 • nákup silničních bezemisních vozidel k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících, využívajících alternativní energie elektřiny nebo vodíku
 • nákup bezemisních drážních vozidel k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících v městské hromadné dopravě (tramvají nebo trolejbusů)
 • nákup silničních nízkoemisních vozidel k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících, využívajících alternativní palivo biometan
 • Příklad: Vodíkové autobusy pro MHD

Plnicí a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu

 • výstavba dobíjecích stanic nebo vodíkových plnicích stanic pro silniční a drážní (tramvaje a trolejbusy) bezemisní vozidla poskytující veřejné služby v přepravě cestujících
 • výstavba plnicích stanic pro silniční nízkoemisní vozidla poskytující veřejné služby v přepravě cestujících a využívající alternativní palivo biometan

Telematika pro veřejnou dopravu

 • zavedení nebo modernizace monitorovacích, řídicích, preferenčních a kooperativních systémů pro veřejnou dopravu
 • zavedení nebo modernizace informačních systémů pro cestující ve veřejné dopravě
 • zavedení nebo modernizace odbavovacích a platebních systémů ve veřejné dopravě
 • zavedení systémů pro autonomní mobilitu ve veřejné dopravě
 • zavedení systémů pro služby inteligentní mobility založené na veřejné dopravě
 • Příklad: Platební terminály pro platbu kartou v MHD

Multimodální osobní doprava

 • výstavba a modernizace přestupních terminálů pro veřejnou dopravu;
 • výstavba a modernizace parkovacích systémů zajišťujících přestup na veřejnou dopravu (P+R, K+R, B+R);
 • realizace preferenčních opatření a zvyšování kapacity veřejné dopravy stavebními úpravami silnic a místních komunikací

Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu

 • výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy
 • zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách
 • doprovodná část projektu: pro zvýšení bezpečnosti nemotorové dopravy nezbytné přímo související stavební úpravy pozemní komunikace
 • Příklad: Přestavba nehodové křižovatky s bezpečnými koridory pro pěší a cyklisty

Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

 • výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, včetně doprovodné infrastruktury
 • výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty na hlavních trasách cyklistické dopravy v České republice, včetně doprovodné infrastruktury
 • realizace doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazených komunikacích pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy
 • Příklad: Cyklostezka mezi 2 městy; mobiliář u existující cyklostezky

 Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí

 • ucelené (komplexní) projekty veřejných prostranství zaměřené na zelenou infrastrukturu (modrou i zelenou složku), veřejnou a technickou infrastrukturu a související opatření v řešeném území nezbytná pro rozvoj a zlepšení kvality ekosystémových služeb měst a obcí
 • revitalizace a modernizace stávajících veřejných prostranství
  • revitalizace náměstí na základě architektonické soutěže a diskuse s veřejností řešící výměnu nevhodného povrchu za povrch umožňující vsakování a čištění srážkové vody tvorbu
  • rozšiřovaní zelených ploch, instalace retenční nádrže se závlahovým systémem, výsadba stromů a další vegetace
  • umístění vodních prvků, přístřešku se zelenou střechou a fotovoltaickými panely s prvky SMART řešení pro sledování kvality ovzduší
  • výdaje spojené se vznikem nízkoemisních zón, zkvalitnění ekosystémových služeb
 • revitalizace a úprava nevyužívaných ploch
  • revitalizace řešící úpravu ploch industrialních zón, brownfieldů, opuštěných kasáren v širším centru města na základě územní studie veřejného prostranství a diskuse s veřejností
  • revitalizace území a vznik parku, propojení centra města přes park do okolní krajiny, výsadba stromů a vegetace, průlehy pro zasakovaní srážkových vod, vznik vodní plochy a zkvalitnění ekosystémových služeb       

Pořízení materiálně-technického vybavení a vytvoření hmotných podmínek pro ZS IZS

  • opatření pro předcházení změnám klimatu a novým hrozbám, pro řešení a odstraňování jejich následků a následků mimořádných událostí za účelem zvýšení připravenosti ZS IZS
  • opatření pro zajištění dlouhodobé evakuace obyvatelstva s nouzovým přežitím za účelem zvýšení připravenosti ZS IZS
  • opatření k zajištění kapacity nebo zodolnění staveb, objektů a zařízení ZS IZS
  • Příklady: Rekonstrukce hasičské zbrojnice; technický automobil pro zásah při haváriích způsobených únikem nebezpečných látek, velkokapacitní cisterna apod.

Výstavba a modernizace výcvikových a vzdělávacích středisek a pořízení technického atechnologického vybavení

  • opatření pro zajištění dostatečné připravenosti lidských zdrojů ZS IZS a zvýšení rozsahu a kvality poskytovaného vzdělávání a výcviku, zejména zaměřeného na reakci na nové hrozby, změny klimatu a ochranu obyvatelstva
  • opatření v oblasti interakce s prostředím a vzdělávání obyvatelstva v oblasti ochrany obyvatelstva a prevence mimořádných událostí scílem zvýšení rozsahu, kvality a efektivity výkonu těchto činností.
  • Příklad: Výcviková a školící základna pro Zdravotnickou záchrannou službu

Modernizace jednotného systému varování a vyrozumění

  • opatření na modernizaci systému, včetně nových možností pro informování obyvatelstva
  • další rozvoj operačních středisek ZS IZS
  • Příklad: Zavádění nových technických a technologických možností pro informování obyvatelstva

Výstavba, modernizace a rozvoj strategicky významných ICT systémů ZS IZS

  • opatření k modernizaci a rozšíření kapacit ICT systémů ZS IZS
  • opatření ke zvýšení odolnosti vůči kybernetickým bezpečnostním incidentům a následné nefunkčnosti těchto systémů a posílení bezpečnosti informační infrastruktury
  • Příklad: Modernizace Národního informačního systému IZS

Priorita 3 – Rozvoj dopravní infrastruktury

    Silnice II. třídy na Prioritní regionální silniční síti

  • výstavba obchvatů obcí a silničních přeložek na vybraných úsecích silnic II. třídy, zlepšující přístupnost k TEN-T
  • rekonstrukce a modernizace silnic II. třídy na vybraných úsecích a jejich uzlových bodech, zlepšující přístupnost k TEN-T
  • technické zhodnocení a výstavba mostů na vybraných úsecích silnic II. třídy, zlepšující přístupnost k TEN-T

Priorita 4 – Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví

  Mateřské školy

 • zajištění dostatečných kapacit v MŠ na území správního obvodu obce s rozšířenou působností, kde byla na základě analýzy obsazenosti MŠ a demografického vývoje identifikována nedostatečná kapacita MŠ pro umístění dětí do 3 let a starších dětí
 • zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami s ohledem na zajištění hygienických požadavků u MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí (např. formou změny vnitřního uspořádání výukových prostor v MŠ, aby mohlo dojít k postupnému snižování počtu dětí ve třídě a tím ke zvyšování kvality předškolního vzdělávání, zajištění kapacit MŠ s ohledem na hygienické požadavky, modernizace hygienického zázemí MŠ, zajištění bezbariérovosti, úprava zázemí a venkovních prostor MŠ)
 • Příklady: Přístavba mateřské školky, novostavba mateřské školy
 • Rekonstrukce mateřské školky takovým způsobem, aby nemusela fungovat na základě výjimky krajské hygienické stanice

Základní školy

 • podpora vybudování, modernizace a vybavení odbornýchu čeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi pro formální, zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení
 • budování vnitřní konektivity škol
 • budování zázemí pro školní družiny a školní kluby umožňující zvyšování kvality poskytovaných služeb
 • doprovodná část projektu: budování a modernizace např:
 • zázemí pro školní poradenská pracoviště a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny)
 • zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání ve školách (např. kabinety)
 • vnitřního i venkovního zázemí pro komunitní aktivity při ZŠ vedoucí k sociální inkluzi (např. veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny, společenské místnosti), které by po vyučování sloužilo jako centrum vzdělanosti a komunitních aktivit
 • Příklad: Přístavba ZŠ – učebna fyziky a chemie; modernizace prostor školní družiny; rozvod a zabezpečení internetu v budově školy; sportovní hřiště

Střední a vyšší odborné školy, konzervatoře

 • podpora vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben SŠ, SŠ spojených s VOŠ, center odborné přípravy a konzervatoří ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi pro formální, zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení
 • budování vnitřní konektivity škol
  o budování zázemí školních klubů pro žáky nižšího stupně víceletých gymnázií umožňující zvyšování kvality poskytovaných služeb
 • doprovodná část projektu: budování a modernizace
 • zázemí pro školní poradenská pracoviště a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny)
 • zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání ve školách (např. kabinety)
 • vnitřního i venkovního zázemí pro komunitní aktivity při SŠ, SŠ/VOŠ a konzervatořích vedoucí k sociální inkluzi (např. veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny, společenské místnosti), které by po vyučování sloužilo jako centrum vzdělanosti a komunitních aktivit

Příklad: Přístavba SŠ – odborné laboratoře; komunitní sportovní hřiště; rozvod a zabezpečení internetu v budově školy

Zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení

 • podpora vybudování, modernizace a vybavení odborných prostor ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci sdigitálními technologiemi v zařízeních pro zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení (např. střediska volného času, organizace neformálního vzdělávání)

Příklad: Technické dílny domu dětí a mládeže

Školská poradenská zařízení, vzdělávání ve školách a třídách zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona a střediska výchovné péče

 • vybudování nebo úpravy zázemí pro poskytování služeb školských poradenských zařízení – pedagogicko-psychologických poraden a speciálně pedagogických center – podle § 116 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • opatření umožňující přechod žáků do hlavního vzdělávacího proudu a samostatný způsob života (např. dílny pro ergoterapii, cvičné byty)
 • vybudování nebo úpravy zázemí pro poskytování preventivně-výchovné péče dle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, předcházející umístění dítěte do ústavní nebo ochranné výchovy

Příklady: Centrum komplexní podpory po studenty se sluchovým postižením při SŠ; modernizace střediska výchovné péče za účelem předcházení vzniku a rozvoje negativních projevů chování dětí

 Infrastruktura sociálních služeb

 • sociální služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů („zákon o sociálních službách“).
 • Příklady: Výstavba domova pro osoby se zdravotním postižením; nákup automobilů pro terénní sociální služby

Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování

 • deinstitucionalizace sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením, seniory a osoby s mentálním postižením.
 • Příklad: Dokončení přeměny ústavu sociální péče v pobytové sociální služby komunitního charakteru

Sociální bydlení

 • pořízení a adaptace bytů, bytových domů a nebytových prostor pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.
 • Příklad: Rekonstrukce nebytových prostor v sociální byty pro osoby bez domova

Primární péče

 • vznik a modernizace sítě urgentních příjmů, včetně podpory lékařské pohotovostní služby
 • Příklad: Výstavba krajského urgentního příjmu poskytujícího urgentní a intenzivní péči v jednom celku (příjmová část, ambulantní část, expektační   lůžková část, resuscitační a intenzivní lůžková část

Integrovaná péče, integrace zdravotních a sociálních služeb

 • integrovaná onkologická, perinatologická a gerontologická péče ve všeobecných nemocnicích (přístrojové vybavení)
  • Příklad: Přístrojové vybavení (sonografické přístroje, polohovací lůžka, ventilátory, rehabilitační pomůcky apod.)
 • psychiatrická péče (výstavba, modernizace a rekonstrukce zařízení pro poskytování komunitní péče v rámci deinstitucionalizace a psychiatrických oddělení ve všeobecných a psychiatrických nemocnicích)
  • Příklad: Výstavba krajského urgentního příjmu poskytujícího urgentní a intenzivní péči v jednom celku (příjmová část, ambulantní část, expektační         lůžková část, resuscitační a intenzivní lůžková část)
 • následná a dlouhodobá péče včetně péče paliativní a hospicové(infrastruktura, vybavení poskytovatelů domácí péče, vybudování kontaktních, poradenských a koordinačních míst paliativní a hospicové péče, modernizace a rekonstrukce lůžkových oddělení poskytujících následnou a dlouhodobou péči, zázemí a materiální vybavení mobilních hospicových a paliativních týmů, modernizace lůžkových hospiců a paliativních jednotek ve všeobecných nemocnicích)
  • Příklad: Technické vybavení poskytovatelů péče (monitory vitálních funkcí, polohovací elektrická lůžka, chodítka, zvedáky do vany); přístrojové vybavení lůžkového hospice/mobilního paliativního týmu

Podpora ochrany veřejného zdraví

 • rozvoj kapacit zdravotních ústavů, krajských hygienických stanic a klinik infekčních onemocnění, včetně podpory rozvoje odběrových míst a laboratoří (infrastruktura a přístrojové vybavení).
 • Příklad: Infrastruktura a přístrojové vybavení

Specifický cíl 4.4: Kulturní dědictví a cestovní ruch   

Revitalizace a vybavení pro činnost památek přispívající k ochraně kulturního dědictví

 • revitalizace památek, expozice, depozitáře, technické a technologické zázemí, návštěvnická centra, edukační centra
 • restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování
 • evidence a dokumentace mobiliárních fondů, včetně zařízení pro digitalizaci a aplikační software
 • ochrana a zabezpečení památek
 • parky u národních kulturních památek a u památek UNESCO nebo z Indikativního seznamu UNESCO
 • doprovodná část projektu: parkoviště u památek.

Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost muzeí a knihoven

 • revitalizace muzeí a knihoven, včetně nové výstavby
 • expozice, depozitáře, technické zázemí, návštěvnická centra,edukační centra, restaurování sbírek muzejní povahy a knihovních fondů, vybavení pro konzervaci a restaurování
 • evidence a dokumentace sbírek muzejní povahy a knihovních fondů, včetně zařízení pro digitalizaci a aplikační software
 • ochrana muzejních sbírek a knihovních fondů, o technické vybavení knihoven

Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu

 • budování a revitalizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (např. odpočívadla, parkoviště, sociální zařízení, veřejná infrastruktura pro vodáckou a vodní turistiku / rekreační plavbu) s preferencí integrovaných řešení;
 • budování páteřních, regionálních a lokálních turistických tras a revitalizace sítě značení;
 • naučné stezky;
 • propojená a otevřená řešení návštěvnického provozu a navigačních systémů měst a obcí;
 • rekonstrukce stávajících a budování nových turistických informačních center.

Zaujal Vás článek a chcete získat dotaci? Kontaktujte nás!