Nové programové období Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 (OPŽP) přinese České republice na zkvalitňování životního prostředí z evropských fondů zhruba 61 miliard korun. Dotace zamíří na snižování všech forem znečištění a aktuální problémy, jakými je snižování emisí skleníkových plynů, přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnost vůči nim, čištění odpadních vod, dostupná pitná voda a udržitelné hospodaření s ní, podpora energie z obnovitelných zdrojů, přechod k cirkulární ekonomice účinně využívající zdroje, posilování ochrany přírody, modernizace environmentálních center a zachování biologické rozmanitosti i zelené infrastruktury v městských oblastech.

V novém programovém období budou mít žadatelé méně práce s administrativou. Zredukovány budou povinné přílohy žádosti o podporu, sloučí se kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti, zjednoduší se ekonomické hodnocení. Mezi hlavní změny v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory patří zjednodušené metody vykazování, podpora komplexních projektů, zelené zadávání a další.

Jaké jsou priority OPŽP pro nové období?

Oproti předchozímu programovému období se nové OPŽP dělí do šesti věcných specifických cílů.

Specifický cíl 1.1 – ENERGETICKÉ ÚSPORY

Podpora energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů

Tento cíl navazuje na předchozí úspěšné snižování energetické náročnosti veřejných budov, aktivity zůstávají stejné, jedná se například o zateplení fasád, výměnu oken, využívání odpadního tepla a mnoho dalších aktivit, které vedou ke snížení spotřeby energií. Důraz bude kladen na komplexní projekty, žadatel tak může získat podporu na vylepšení vnitřního prostředí, například na osvětlení, akustiku, využívání dešťové vody a další. Nadále se také očekává, že se bude pokračovat v podpoře efektivní výstavby nových veřejných budov.

Specifický cíl 1.2 – OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

Podpora energie z obnovitelných zdrojů v souladu se směrnicí EU 2018/2001, včetně kritérií udržitelnosti stanovených v této směrnici

V tomto cíli bude kladen důraz na využívání obnovitelných zdrojů energie pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody. Typicky jde o přechod z fosilních paliv nebo elektřiny na tepelné čerpadlo, využívání biomasy nebo kombinovanou výrobu energie, dále sem patří solárnětermické systémy a fotovoltaika. Podpora se bude vztahovat i na rekonstrukce či výměnu stávajících obnovitelných zdrojů. Podpora by měla směřovat do veřejné infrastruktury, například do kompostáren, čistíren odpadních vod a dalších podobných technologií s kontinuální spotřebou energie. Součástí tohoto cíle jsou rovněž kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti.

Specifický cíl 1.3 – ADAPTACE NA ZMĚNU KLIMATU

Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům

Do tohoto cíle budou patřit projekty realizované v zastavěném území i ve volné krajině. Platí, že podpora půjde do základních tematických celků, jako jsou zakládání a obnova přírodě blízkých vodních prvků a vegetačních prvků ve volné krajině i sídlech, posílení stability lesních porostů, protipovodňová opatření včetně preventivních, hospodaření se srážkovou vodou, stabilizace svahových nestabilit a skalních řícení, tvorba koncepčních a plánovacích dokumentů a v neposlední řadě také zvyšování povědomí o klimatické změně. Novinkou budou investice do modernizace vzdělávacích environmentálních center.

Specifický cíl 1.4 – VODOVODY A KANALIZACE

Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou

Operační program Životní prostředí bude pokračovat v podpoře vodohospodářské infrastruktury. Využijí ji hlavně obce, které potřebují vybudovat veřejné vodovody, úpravny vod, kanalizace, čistírny odpadních vod a další druhy související infrastruktury.

Specifický cíl 1.5 – OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje

Tento cíl řeší nakládání s odpady, přechod na principy oběhového hospodářství a zlepšení nakládání s odpady. S podporou mohou počítat potravinové banky, re-use centra, podporovány budou kompostéry, sběrné dvory a mnohá další opatření. Součástí bude i prevence vzniku odpadů z jednorázového nádobí a obalů.

Specifický cíl 1.6 – PŘÍRODA A ZNEČIŠTĚNÍ

Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění

V tomto cíli se protínají opatření na péči o chráněná území, přírodní stanoviště a vzácné druhy společně se zvyšováním kvality ovzduší a snížením počtu kontaminovaných lokalit. Podpora těchto oblastí se podstatně neliší od podpory poskytované v předchozím programovém období OPŽP.

Zaujal Vás článek a chcete získat dotaci? Kontaktujte nás!