Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) vyhlásil zajímavé výzvy na oblast výstavby bytů pro znevýhodněné skupiny osob. Žadatelem o tuto podporu mohou být obce, svazky obcí či městské části. V rámci jednoho bytového domu je možné podpořit jak bydlení mladých rodin s nižšími příjmy, tak i seniorů v důchodovém věku. Podnikatelské subjekty mohou nadále žádat o dotace z výzev MMR a to na komunitní domy pro seniory a pečovatelské byty.

Program Výstavba pro obce

Přes SFRB je možné získat jak dotaci, tak i zvýhodněný úvěr. Programem Výstavba pro obce lze dotovat novostavbu, rekonstrukci či modernizaci budov, které budou sloužit k nájemnímu bydlení. Nově je možné pořízení jednotlivých dostupných bytů stavební úpravou nebytových prostor. Nově tak obec bude moci například v nevyužitých prostorech nad obecním úřadem, kulturním domem apod. vybudovat nové bytové jednotky.

Osoby s nižšími příjmy

Dotace je zaměřena na pořízení sociálních bytů, sociálních domů nebo sociálních bytů ve smíšeném domě pro sociálně znevýhodněné osoby. Nájemci musejí být především osoby s nižšími příjmy.

Jedná se o příjem, který nepřesáhne násobek hrubé průměrné mzdy, a to 0,6 v případě jednočlenných domácností, 0,7 v případě dvoučlenných domácností, 0,8 v případě tříčlenných domácnosti, 1 násobek v případě čtyřčlenné domácnosti, 1,2 v případě pětičlenné a vícečlenné domácnosti.

Jednočlenná domácnost si nyní může vydělat až 20 463 Kč čistého. Tříčlenná domácnost si může vydělat až 27 284 Kč čistého. Okruh osob, se kterými tak nyní budou moci starostové uzavřít nájemní smlouvu, je tak poměrně  široký.

Podmínky a výše dotace

Mezi základní podmínky poskytnutí dotace patří následující:

  • Maximální nájemné 61,10 Kč na m2
  • Doba udržitelnosti projektu: 20 let
  • Velikost bytu: mezi 23-120 m2

Maximální výše dotace je odvíjí od ceny za metr čtvereční plochy pronajímaného bytu. Konkrétní výše dotace jsou následující:

  • Novostavba bytového domu: 32 989 Kč/m2
  • Rekonstrukce objektu (stav. úpravy, nástavba, přístavba): 29 307 Kč/m2
  • Modernizace: 16 495 Kč/m2

Podpora je v režimu de minimis. Celkový součet podpor de minimis poskytnutých jednomu příjemci, nesmí v žádném tříletém účetní období přesáhnout 500 000 EUR.

Rozdíl mezi rekonstrukcí a modernizací je v tom, že modernizace se týká bytových domů, které jsou nyní opuštěné, ale ještě před rokem či více zde fungovalo nájemní bydlení. V tomto případě je limit dotace logicky snížen, protože tyto domy již mají připravenou odpovídající infrastrukturu. Výše dotace v případě rekonstrukce objektu je vyšší, protože se zpravidla jedná o změnu užívání z bývalých nebytových prostor či brownfieldů, kde jsou výdaje na přestavbu logicky vyšší.

Varianty bydlení

Z dotace můžou vzniknout tři varianty bydlení:

  • Sociální dům: bytový dům tvoření pouze sociálními byty. Počet těchto bytů musí být mezi 4-12. Dům musí disponovat místnosti pro osobu poskytující domovní služby nebo místností pro sociálního pracovníka a samostatnou místností se záchodem a umyvadlem.
  • Sociální byt: byt s velikostí mezi 23-120 m2, který slouží cílové skupině. V rámci programu je možné získat dotaci na 1-12 sociálních bytů.
  • Smíšený dům: Dům se sociálními a dostupnými byty. Dostupný byt je byt, kde je možné uplatnit výši nájemného v čase a místě obvyklé (nájemné tedy není regulováno jak u sociálního bytu). Na rozdíl od sociálního bytu není možné u dostupného bytu uplatnit dotaci, ale pouze zvýhodněný úvěr. V rámci smíšeného bytu je nutné mít alespoň 20 % z počtu bytů sociálních, a zároveň alespoň jeden byt dostupný.

Pokud budete plánovat smíšený dům s více než 12 byty, tak je důležité si pamatovat, že v tom případě může být sociálních bytů maximální tolik, kolik je součet 12 bytů a 20 % ze zbývajícího počtu bytů. Zbytek bytů do celkového počtu poté musí tvořit dostupné byty, na které je možné získat v případě zájmu zvýhodněný úvěr.

Zvýhodněný úvěr místo dotace

Dotaci je možné kombinovat s úvěrem na částku připadající na spolufinancování akce. Rovněž existuje varianta zvýhodněného úvěru na celý záměr. Úroková sazba se stanovuje ve výši základní referenční sazby EU pro ČR platné ke dni uzavřené smlouvy snížené o 0,5 %. Nejméně však činí 1 % ročně. Úroková sazba je fixní po celou dobu splácení úvěru. Splatnost úvěru je maximálně 30 let. Je nutné upozornit, že v případě splatnosti úvěru nastaveného na 30 let se doba udržitelnosti daného úvěrovaného bytu zvyšuje na 30 let.

Zaujal Vás článek a chcete získat dotaci? Kontaktujte nás!